Year 2010
Award Name 榮獲中華人力資源發展學會「2010年金融海嘯下人力資源管理之挑戰-論壇與學術研討會」評選最佳論文獎(共同作者:王湧泉、劉彥慧)
Honoree Szu-Ta Wu