Year 2009
Authors wu szuta,Wu, Szu-ta; Wang, Yung-chuan; Hwang, Jie-tsuen
Author Type ,
Paper Title Human Resource Training Strategies in Coping with Industrial Change and Development
Journal Title Journal of humanity resources(6).
Paper Type E-Journal
Language Chinese