Year 2018
Participator Yung-Chuan Wang
Period 2018.07 ~ 2019.02
Language Chinese